Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Ngữ pháp

Nếu bạn muốn tự làm, bạn có thể tải xuống các bài học của tôi ở định dạng PDF với giá rất hấp dẫn. Nhưng nếu bạn muốn tham gia các bài học tiếng Pháp, tất nhiên bạn sẽ nhận được các tờ bài học của tôi miễn phí khi bạn tiến bộ.

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂