Skype 18     Drapeau usgb      Chine 4      Viet nam 3      Russie 2      France 1  学习和提高法语口语和写作: Skype上法语会话,与法国教师一起学习和专项化训练
                                   www.vers-la-france.com/zh                                                                                                                                   Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57                                                                                                                                                                                                  

线上个别授课

通过单独的在线课程轻松学习口语和书面法语。 您将从我的课程表中获益,并附有语法、变位、书面和口头理解和表达方面的个性化练习。 我提供 5、10 或 20 小时的在线课程套餐。 受益于高达 10% 的减少。 如果愿意,您可以与一位或多位朋友分享您的课程。

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

Khóa học nói và viết tiếng pháp trực tuyến được cá nhân hóa với huấn luyện viên

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂