Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Bài học tiếng Pháp viết trực tuyến

Viết tốt bằng tiếng Pháp

Validation Ngữ pháp
Ngữ pháp tiếng Pháp có vẻ phức tạp đối với bạn? Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bạn có cảm thấy lạc lõng? May mắn thay, nhờ các tờ bài học của tôi, bạn sẽ dần dần tiếp cận các khía cạnh khác nhau của ngữ pháp tiếng Pháp mà bạn chưa nắm vững. Cuối cùng bạn sẽ hiểu logic của ngữ pháp tiếng Pháp để diễn đạt tốt bản thân. Các phiếu học tập của tôi được thiết kế một cách rõ ràng, tiến bộ và vui nhộn. Cuối cùng bạn sẽ yêu thích ngữ pháp tiếng Pháp. Các bài học của tôi kết hợp với một số bài tập ứng dụng sẽ cho phép bạn nắm vững các quy tắc ngữ pháp tiếng Pháp.

Comparaison en francais
 
 
 

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂