Skype 18    Drapeau usgb   Chine 4   Viet nam 3   Russie 2   France 1  Học và tiến bộ nói và viết tiếng Pháp trong tuyến với một huấn luyện viên người Pháp :
                      
www.vers-la-france.com/vi                                                            đàm thoại tiếng Pháp và bài luyện tập cá nhân hoá     
Tel 1 33 (0)6 44 24 48 57      

Liên hệ với tôi

Tel 1

33 (0) 6 44 24 48 57

Rdv skype

  cuộc hẹn miễn phí đầu tiên trên Skype  

 


Nếu bạn muốn có thêm thông tin, cảm ơn bạn để gửi cho tôi yêu cầu của bạn qua email. Tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt. Hẹn sớm gặp lại bạn !
 

Drapeuaux du monde

Bienvenue !

Cours individuels en ligne de français à l'oral et à l'écrit avec un coach

KHÓA HỌC NÓI VÀ VIẾT TIẾNG PHÁP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

Kурсы разговорного и письменного французского языка с частным преподавателем

Individual online french speaking and writing courses with a coach

法语对网上课堂